Odbor Gradskog društva Crvenog križa ima 11 članova koji su izabrani na Izborno-konstituirajućoj sjednici Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine.

Odbor GDCK Šibenik je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad između sjednica Skupštine koje brine o provođenju opće politike društva i nadzire operativno rješavanje svih pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama skupštine.

Sjednicu Odbora saziva predsjednik prema potrebi  a za svoj rad odgovoran je Skupštini.

Odbor kao izvršno tijelo Skupštine nadzire korištenje i raspolaganje sredstvima u skladu s financijskim planom, razmatra i ocjenjuje plan rada i financijski plan za narednu godinu i izvješće o radu za  prethodnu  kalendarsku godinu i upućuje Skupštini na usvajanje,donosi normativne akte vezane za rad Stručne službe, imenuje i vrši opoziv ravnatelja Društva (uz prethodnu suglasnost Glavnog odbora HCK), rješava i druga pitanja organizacije i rada te donosi pravilnike i druge akte (članak 27. Statuta)

¨Milenijska fotografija¨ 40 godina dobrovoljnog darivanja krvi

Solidarnost na djelu