Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik


Na temelju članka 31.Statuta Gradskog društva Crvenog križa Šibenik i člancima 2.i 5. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa te na temelju odluke Odbora Gradskog društva Crvenog križa Šibenik od 20. lipnja 2023.godine, Odbor Gradskog društva Crvenog križa Šibenik raspisuje 

NATJEČAJ 

za izbor ravnatelja/ice Gradskog društva Crvenog križa Šibenik na mandatno razdoblje od 4 godine. 

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: 

Osnovni uvjeti: 

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje tri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi ili završen 

preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i najmanje četiri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi 

Dodatni uvjeti: 

poznavanje rada na računalu 

poznavanje engleskog jezika 

aktivno upravljanje motornim vozilom B-kategorije. 

Kandidati su dužni priložiti: 

molbu 

životopis 

motivacijsko pismo 

viziju rada Gradskog društva Crvenog križa Šibenik za četverogodišnje mandatno razdoblje na propisanom M-1 obrascu 

preslik dokumenata o završenom stupnju obrazovanja (preslik diplome) 

potvrdu o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

dokaz o hrvatskom državljanstvu 

uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od dana natječaja) 

preslik vozačke dozvole 

Propisani obrasci mogu se preuzeti na internetskoj stranici Hrvatskog Crvenog križa (www.hck.hr - Tko smo - Natječaji). 

Ispunjeni obrasci dio su formalnih uvjeta javnog natječaja. 

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 15 dana od dana objave u Narodnim novinama. 

Prijave treba dostaviti na adresu: Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik, Eugena Kvaternika 2, 22000 Šibenik, s naznakom: „Za natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice". 

Ravnatelja/icu imenuje Odbor Gradskog društva Crvenog križa Šibenik uz prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa. 

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. 

O rezultatu izbora kandidata će se izvijestiti u roku od osam dana od donošenja odluke o izboru, a najkasnije u roku 30 dana od objavljivanja natječaja. 

Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik 

KLASA: 112-01/23-01/01 

Urbroj: 2182-1-40-02-23-01 

¨Milenijska fotografija¨ 40 godina dobrovoljnog darivanja krvi

Solidarnost na djelu