Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik
HRVATSKI CRVENI KRIŽGRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ŠIBENIK
URBROJ: 230/22Šibenik, 20. prosinca 2022. godine
Na  temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za otvoreni trajni poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena –faza III“, broj poziva: UP.02.1.1.16, u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., kodni broj: UP.02.1.1.16.0236 –„ Mislimo na njih III“,  ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Šibenik,  raspisuje
JAVNI POZIVZa zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, „Mislimo na njih III“
RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik, Eugena Kvaternika 2, raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za obavljanje poslova u projektu „Mislimo na njih III“.
Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseciBroj radnica koji se traži: 10 Mjesto rada: područje grada ŠibenikaRadno vrijeme: puno radno vrijeme


Razina obrazovanja:nezavršena osnovna školaosnovna škola niži razredizavršena osnovna školanajviše završena srednja škola 3 godinenajviše završena srednja škola 4 godineOpis poslova:pomoć u dostavi namirnicapomoć u održavanju čistoće stambenog prostorapomoć pri odlasku kod liječnika i ljekarnikapomoć pri plaćanju računaaktivno uključenje u socijalni život (šetnja, razgovor)pomoć u pripremi jednostavnih obroka drugi poslovi vezani uz skrb starijih osobaSvaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.Ciljana skupina:Pripadnice ciljne skupine koje će biti zaposlene na projektu, na dan ulaska u projekt moraju biti upisane u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a te imati odgovarajući obrazovni status (najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje). U slučaju da obrazovni status osobe nije vidljiv u evidenciji HZZ-a, potrebno je dostaviti na uvid presliku isprave o stečenom stupnju obrazovanja.Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljane skupine koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama te trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:Žene od 50 godina i više (osobna iskaznica)Osobe s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom)Žrtve trgovanja ljudima (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovine ljudima)Žrtve obiteljskog nasilja (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja)Azilantice (odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP)Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. (rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji)Liječene ovisnice (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama)Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci (potvrda o otpuštanju)Pripadnice romske nacionalne manjine (izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini)Beskućnice (rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica 
Dokumenti koje kandidatkinje trebaju priložiti:1. Zamolba za posao (potpisana)2. Životopis (obvezna naznaka kontakt broja)3. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciju nezaposlenih u trenutku prijave na natječaj4. Uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak4. Preslika osobne iskaznice5. Dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/potvrda škole)


Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.Imenovat će se povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u radni odnos.Kandidatkinje koje zadovolje formalne uvjete natječaja, biti će pozvane na razgovor osobnim putem.Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljane skupine koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama navedenim u natječaju.Prijave na Natječaj dostavljaju se u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Gradskog društva Crvenog križa Šibenik, na adresu:Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa ŠibenikEugena Kvaternika 222000 Šibeniks naznakom  „Prijava na natječaj za projekt Mislimo na njih III“
O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete, kao i onih koje ne ispunjavaju tražene uvjete, podnositeljice prijava biti će obaviještene u zakonskom roku.Ravnateljica Gradskog društva               Crvenog križa ŠibenikTonka Mikulandra, dipl. iur.
Dostaviti:1. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Šibenik2. Oglasna ploča Gradskog društva Crvenog križa Šibenik3. Web stranice Gradskog društva Crvenog križa Šibenik4. Evidencija – ovdje5. Arhiva

¨Milenijska fotografija¨ 40 godina dobrovoljnog darivanja krvi

Solidarnost na djelu